top of page

Integritetspolicy

Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft som skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras skydd av personuppgifter. Casper Advokater ABs medarbetare och konsulter värnar om att skydda de registrerades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

 

Personuppgiftsansvarig

Casper Advokater AB, org. 556616-1260, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i advokatbyråns eller dess konsulters försorg. Casper Advokater AB åtar sig även uppdrag som konkursförvaltare. En konkursförvaltare behandlar personuppgifter dels inom ramen för konkursboets verksamhet, dels i advokatfirmans normala verksamhet. Konkursboet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner och anställda vi erhåller i samband med hantering av personal som konkursboet anställt, fortsatt drift, avyttring av boet, bokföring som upprättas i konkursen och återvinning i konkurs. Casper Advokater AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner och anställda vi i övrigt erhåller i samband med att uppdraget som konkursförvaltare förbereds och utförs. Nedanstående gäller både konkursboets och advokatbyråns behandling av personuppgifter om inte annat anges.

Personuppgifter vi behandlar

En personuppgift är en upplysning som ensamt eller i kombination med andra avser att identifiera eller identifierar en fysisk person. Det kan handla om exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadresser.

 

Vår behandling av personuppgifter och grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Behandling av personuppgifter sker när det är nödvändigt. Vi behandlar personuppgifter för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. Vi arbetar för att minimera antalet behandlade personuppgifter samt för att de uppgifter vi behandlar alltid ska vara korrekta och aktuella. Personuppgifter sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt, se mer nedan. Personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt. Vi behandlar enbart personuppgifter när det föreligger en legitim grund enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Som konkursförvaltare, dels inom ramen för advokatbyråns normala verksamhet och dels inom konkursboets verksamhet, och likvidator behandlar vi personuppgifter som ett led i att fullgöra en rättslig förpliktigelse som åvilar oss enligt lag. När vi handlägger lönegarantifrågor utövar vi därtill myndighetsutövning. Så som ombud, företagsrekonstruktör och arbetsgivare behandlar vi personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal mellan exempelvis oss och klienten.

 

Gallring av personuppgifter

Vi raderar personuppgifter när vår skyldighet enligt Vägledande regler för god advokatsed inte längre påkallar något annat. Personuppgifter sparas under 10 år från det att ärendet avslutats eller den längre tid som ärendets natur kräver.

 

Överföring av personuppgifter

Vi lämnar enbart ut personuppgift till utomstående när det finns en överenskommelse mellan dig och advokatbyrån eller konkursboet, när det är nödvändigt i ett led att tillvarata dina rättigheter, när vi nödgas fullgöra en lagstadgad skyldighet, ska efterkomma myndighets eller domstols beslut eller när vi anlitar en konsult som utför ett uppdrag för vår räkning. Det förekommer att konkursboet i sin verksamhet arbetar med personuppgiftsbiträden såsom konsulter för värdering och avyttring av egendom. Likaså förekommer det att advokatbyrån på motsvarande sätt arbetar med personuppgiftsbiträden exempelvis ekonomer som på uppdrag av advokatbyrån granskar bokföringsmaterial samt it-support. Dessa konsulter får då, i olika omfattning, tillgång till vårt arbetsmaterial. När vi arbetar tillsammans med konsulter, s.k. personuppgiftsbiträden, finns personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgiftsbiträdet följer Dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbiträdena följer våra anvisningar i sitt arbete. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas till domstolar, myndigheter, länsstyrelsen m.fl.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

I dagsläget finns ingen avsikt att lämna ut personuppgifter till tredje land.

Dina rättigheter

Tillgång

Du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag där det framgår om vi behandlar personuppgifter om dig och i förekommande fall vilka personuppgifter och på vilket sätt. En kostnad kan komma att tas ut om registerutdraget medför en omfattande arbetsinsats för advokatbyrån eller konkursboet. Den som begär ut personuppgifter om sig själv kommer att få legitimera sig på advokatbyråns kontor för att säkerställa att rätt person erhåller rätt uppgifter.

Rättelse och radering

Skulle du upptäcka att personuppgifter om dig inte stämmer ber vi dig att kontakta oss. Vi kommer på din begäran att rätta dina personuppgifter utan dröjsmål. Skulle vi upptäcka felaktigheter rättar vi även personuppgifter på eget initiativ. Du kan också begära att vi raderar personuppgifter om dig, ”rätten att bli bortglömd”.

 

Invändningar och begränsning

Du kan invända mot hur vi behandlar personuppgifter om dig. Du kan även begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter om dig.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig överförs till tredje part. Detta sker om så är tekniskt möjligt.

 

Personuppgiftsincident

Casper Advokater AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att inte riskera säkerheten rörande personuppgifter. Detta säkerhetsarbete implementeras i konkursboets verksamhet. Skulle du uppmärksamma att en säkerhetsincident skett där en eller flera personuppgifter oavsiktligen röjts ombeds du att kontakta advokatbyrån så snart tillfälle ges.

 

Om du är missnöjd

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt. Anser du att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du även lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Kontakta oss på reception@crlaw.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig: Casper Advokater AB, 556616-1260, alternativt konkursboet

Postadress: Kungstensgatan 38, 5 tr, 113 59 Stockholm

Mailadress: reception@crlaw.se

Telefonnummer: 08-545 070 60

Webbadress: www.crlaw.se

bottom of page