top of page

Casper Advokaters allmänna villkor

1. Tillämpning och tolkning

1.1

Dessa allmänna villkor gäller, såvida inget annat avtalas, för samtliga tjänster och uppdrag som Casper Advokater AB (nedan "Casper Advokater" eller "advokatbyrån") tillhandahåller för sina klienter.

1.2

Genom att anlita Casper Advokater anses klienten ha accepterat dessa allmänna villkor.

1.3 

Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för uppdraget.

1.4 

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Casper Advokater från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid på Casper Advokaters hemsida, www.crlaw.se. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerats på Casper Advokaters hemsida. Endast på begäran skickar Casper Advokater en kopia av den senaste versionen av de allmänna villkoren till klienten.

1.5

Endast skriftliga överenskommelser om avvikande villkor från vad som anges i dessa allmänna villkor kan göras gällande. Om klienten erhållit en uppdragsbekräftelse från Casper Advokater i samband med att Casper Advokater åtagit sig att utföra ett uppdrag eller en tjänst ska vad som anges i uppdragsbekräftelsen gälla före dessa allmänna villkor i fall där det föreligger motstridiga villkor.

2. Tjänster, uppdrag, arbetssätt och klientkontroll

2.1

Casper Advokater utser alltid en advokat som är ansvarig för advokatfirmans arbete i det enskilda ärendet.

2.2

När Casper Advokater accepterar ett uppdrag så accepteras det som ett uppdrag för Casper Advokater och inte som ett uppdrag för en enskild advokat. Uppdragsavtalet är alltså ett avtal med Casper Advokater och inte med någon annan person som har anknytning till Casper Advokater. Även om det skulle vara klientens uttryckliga eller outtalade avsikt att uppdraget ska utföras av en eller flera namngivna eller icke namngivna personer kan alla delägare, advokater och övrig personal hos Casper Advokater utför tjänster för klienten i enlighet med dessa villkor. De delägare eller anställda som utför arbeten åt klienten inom ramen för Casper Advokaters erhållna uppdrag har inte något personligt ansvar mot klienten utöver vad som kan följa av tvingande regler. 

2.3

Casper Advokater ämnar att alltid tillhandahålla sina klienter just de resurser och den kunskap som behövs för det aktuella uppdraget och arbetar därför i grupper när så krävs. 

2.4

Casper Advokaters resurser och bemanning kan komma att förändras under uppdragets gång. Om Casper Advokater anser det vara nödvändigt, eller om det krävs av advokatbyråns avtal med klienten, kommer Casper Advokater skicka en skriftlig bekräftelse om sådana förändringar.

2.5

Samtliga frågeställningar inom en affärstransaktion, ett affärsupplägg eller en tvist ska anses tillhöra ett och samma uppdrag. Det oaktat om frågeställningarna har hanterats av olika jurister inom Casper Advokater eller om skilda fakturor har ställts ut.

 

2.6

Casper Advokaters rådgivning är anpassad till det förekommande uppdraget och till de omständigheter som presenterats av klienten. Klienten kan därför inte förlita sig på rådgivningen i någon annan situation eller för något annat ändamål än det för vilket Casper Advokater lämnade den. Om Casper Advokater inte särskilt angivit annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

 

2.7

Casper Advokaters rådgivning avser endast svensk lag, om inte annat särskilt avtalats, och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om Casper Advokater uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av advokatbyråns allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner och utgör inte juridisk rådgivning. Casper Advokater kan emellertid biträda sina klienter vid inhämtandet av nödvändig rådgivning från jurister i sådana jurisdiktioner.

 

3. Sekretess och information

3.1

Anställda och delägare hos Casper Advokater är underkastade tystnadsplikt enligt lag och Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. All icke offentlig information som Casper Advokater, inom ramen för advokatbyråns uppdrag, erhåller från sin klient eller om klientens verksamhet eller andra affärsangelägenheter kommer behandlas som strikt konfidentiella av Casper Advokater. Casper Advokater kommer inte att, för utomstående, röja omständighet som inte är offentlig, såvida advokatbyrån inte erhållit klientens samtycke eller att det krävs som ett led i uppdragets utförande eller att annat följer av lag, god advokatsed eller domstols dom eller beslut.

3.2

För vissa uppdrag är Casper Advokater enligt lag skyldig att inhämta och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. Casper Advokater kan därför komma att be klienten att tillhandahålla vissa identitetshandlingar och annan dokumentation om klienten eller klientens bolag eller om annan person som förekommer i uppdraget. En sådan begäran kan framställas även efter att ett uppdrag inletts. Om klienten inte lämnar den dokumentation som advokatbyrån begär, kan Casper Advokater enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationen med klienten.

3.3

Casper Advokater förbehåller sig rätten att använda information som advokatbyrån erhållit i samband med utförandet av ett uppdrag, som är offentlig eller annars allmänt tillgänglig, i marknadsföring och i anledning av statistiska eller marknadsundersökningar som utförs av annan.

3.4

Casper Advokaters akthantering är primärt digital och vissa dokument lagras endast elektroniskt. Om Casper Advokater tar emot en handling, vars fysiska exemplar inte har självständig betydelse, kan handlingen digitaliseras och den fysiska handlingen förstöras. Casper Advokater kan därför inte återställa de fysiska handlingar som advokatbyrån erhållit, utan endast digitala kopior. Originalhandlingar och fysiska handlingar med självständig betydelse, samt handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras elektroniskt, förvaras och arkiveras fysiskt och kan återställas.

4. Arvoden, kostnader och fakturering

4.1

Om Casper Advokater och klienten inte har avtalat om något annat debiteras arvodet i enlighet med god advokatsed och fastställs utifrån följande faktorer: den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, uppnått resultat, nedlagd tid, det värde som uppdraget avser, eventuella risker för advokatbyrån och den tidsram som gällt för uppdraget.

4.2

Utöver arvodet kan Casper Advokater komma att debitera klienten för kostnader för resor, logi och andra utgifter. Avseende mindre utgifter gör Casper Advokater vanligtvis utlägg för klientens räkning och advokatbyrån fakturerar sedan klienten för dessa utlägg i efterskott. Casper Advokater har emellertid rätt att kräva förskott för från klienten för sådana utgifter eller vidarebefordra fakturan för utgiften till klienten för betalning.

4.2

Utgångspunkten är att Casper Advokater fakturerar klienterna månadsvis. Advokatbyrån kan, efter förfrågan, tillhandahålla klienten regelbunden information om upparbetade arvoden.

4.3

Om Casper Advokater och klienten inte har avtalat om annat gäller 15 dagar som betalningsvillkor för advokatbyråns fakturor. Vid sen betalning debiterar Casper Advokater dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4.4

Klienten är ansvarig för att Casper Advokaters arvode och utlägg betalas med det belopp och i den takt som det faktureras och faller till betalning. Det även om klienten har en försäkring (exempelvis rättsskyddsförsäkring) som ger rätt till ersättning till täckande av del av advokatbyråns arvode eller om motparten i en tvist har ålagts att ersätta klientens ombudskostnader. Om klientens försäkringsgivare förskotterar eller utbetalar arvodet, eller del av arvodet, a conto räknas en sådan betalning av från advokatbyråns fordran först då betalning sker.

4.5

Casper Advokater har rätt att ställa ut en a conto-faktura avseende sitt arvode. Om a conto-faktura har ställts ut under pågående uppdrag kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode och det arvode som ni betalat a conto dras av. Casper Advokater har även rätt att begära förskott, dels innan arbetet med uppdraget påbörjas, dels under pågående uppdrag. Denna rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget. Förskottet användas till att reglera framtida utlägg och arvodesfakturor. Eftersom en advokat normalt är förhindrad från att begära ett förskott större än det förväntade arvodet, kommer det slutliga arvode oftast att bli högre än förskottsbeloppet.

4.6

Casper Advokater strävar efter att tillhandahålla juridiska tjänster till arvoden som är på en nivå som framstår som attraktivt för klienterna. På begäran från klienten ger Casper Advokater, i inledningen av uppdraget, klienten en uppskattning av arvodet för uppdraget. Det finns även möjlighet att, i den utsträckning som det är lämpligt och möjligt, träffa en överenskommelse om en budget, eller annat arrangemang, för uppdraget.

4.7

Casper Advokater förbehåller sig rätten att revidera en uppskattning, budget eller annat arrangemang, (som presenterats för klienten i enlighet med punkten 4.6 i dessa allmänna villkor) när advokatbyrån har skäl att anta att uppgifterna inte längre är korrekta eller möjliga att uppnå. Om inget annat framgår så anges advokatbyråns arvode med belopp exklusive mervärdesskatt.

5. Ansvarsbegränsning

5.1

Casper Advokaters ansvar för skada som klient vållas, till följd av fel eller försummelse från Casper Advokaters sida, vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp motsvarande maximalt trettiofem miljoner (35 000 000) SEK.

5.2

Casper Advokaters ansvar mot klienten reduceras med det belopp som klienten kan få ut enligt någon försäkring som klienten har tecknat eller som har tecknats för klienten eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse.

5.3

Casper Advokater är inte ansvarig gentemot klienten för utebliven produktion, vinst, affärsmöjlighet eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust, som klienten lider.

5.4

Om Casper Advokater och klienten inte har avtalat om annat är Casper Advokater inte ansvarig  för att någon del av arbetet inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar, eller för att Casper Advokater inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av omständigheter utanför dess kontroll.

5.5

För det fall att Casper Advokater lämnat ett uttryckligt åtagande om att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar Casper Advokaters ansvar inte de skatter som ni ska betala, om det inte vid tidpunkten för rådgivningen stod klart att ni kunde ha uppnått era mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av sådan skatt.

5.6

Casper Advokater är inte i något fall ansvarig gentemot tredje man på grund av klientens användning av dokument eller annan rådgivning från Casper Advokater. 

5.7

Om Casper Advokater avbryter ett uppdrag, eller sin relation med klienten, på grund av omständighet som beror på klienten, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, ska Casper Advokater inte bära något ansvar för den skada som detta kan leda till för klienten.

5.8

Casper Advokaters ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med klienten är tillämpliga också på Casper Advokaters delägare och andra jurister och tidigare anställda jurister.

5.9

Casper Advokater kan tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar, utöver vad som anges i dessa villkor, för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegränsningar får klienten ta del av före uppdraget eller deluppdraget.

 

6. Rådgivning av tredje man

6.1

Casper Advokater bistår vid behov sina klienter med att hitta och instruera relevanta professionella rådgivare. Sådana professionella rådgivare ska anses vara oberoende i förhållande till Casper Advokater och advokatbyrån ansvarar inte för råd som sådana professionella rådgivare ger eller för att advokatbyrån har rekommenderat dem till klienten. Casper Advokater ansvarar inte heller för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar.

6.2

Om Casper Advokater, på uppdrag av klienten, instruerar andra professionella rådgivare kan Casper Advokater hjälpa klienten med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som klienten ska betala för rådgivarens tjänster. Casper Advokater tar emellertid inte något ansvar för sådana offerter eller avtal. 

7. Kommunikation, marknadsföring och immateriella rättigheter

7.1

Casper Advokater kommunicerar i huvudsak via internet och e-post med sina klienter och andra som är involverade i uppdraget. Klienten är införstådd med att det kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt och att Casper Advokater inte åtar sig något ansvar för dessa risker.

7.2

Om klienten inte önskar kommunicera via internet eller e-post emotser Casper Advokater besked från klienten till ärendeansvarig advokat därom.

7.3

Caspers Advokaters spam-/virusfilter och säkerhetsarrangemang kan i bland filtrera e-post och klienten bör därför följa upp viktig e-postmeddelanden genom telefonsamtal.

7.4

Casper Advokater innehar upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Casper Advokater levererar. Klienten har rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram. Äganderätten till det upparbetade resultatet tillhör emellertid Casper Advokater.

7.5

Klienten äger inte rätt att allmänt sprida eller i marknadsföring använda arbetsresultatet av Casper Advokaters uppdrag utan skriftligt samtycke från Casper Advokater.

7.6

På begäran från klienten skickar Casper Advokater alla originalhandlingar till klienten när uppdraget har avslutats, med de begränsningar som anges i punkten 3.4 i dessa allmänna villkor. Casper Advokater behåller kopior av sådana dokument för sin egen arkivering.

7.7

I den mån inget annat följer av god advokatsed får Casper Advokater använda allmänt känd information om ett uppdrag eller en transaktion i sitt marknadsföringsmaterial och på sin hemsida. Om Casper Advokater har skäl att anta att klienten kan komma att reagera negativt på sådan publicering kommer Casper Advokater att inhämta klientens medgivande före sådan publicering.

 

8. Marknadsmissbruksdirektivet

8.1

Om klienten önskar att Casper Advokater ska föra en insiderförteckning för att klienten ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt marknadsmissbruksförordningen (2014/596/EU) och därtill hörande regler, måste klienten uttryckligen begära det av Casper Advokater.

 

8.2

Casper Advokater ger i förekommande fall klienten insiderförteckningen i elektroniskt format på dess begäran, förutsatt att begäran framställs inom fem år efter att den upprättats eller uppdaterats. Klienten är skyldig att hålla insiderförteckningen hemlig och att endast använda den för att uppfylla sina förpliktelser enligt ovan nämnda regler.

8.3

Casper Adokater är skyldig att vidta samtliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att personerna som Casper Advokater upptar i insiderförteckningen är införstådda med de förpliktelser som det medför och påföljderna för missbruk och olagligt röjande av insiderinformation.

9. Klagomål och tvistlösning

9.1

Casper Advokater strävar alltid mot att klienterna ska vara nöjda med hur tjänsterna utförs och att den rådgivning som Casper Advokater lämnar ska uppfylla klienternas förväntningar. Om klienten likväl skulle vara missnöjd eller ha klagomål mot Casper Advokater ska klienten underrätta den ärendeansvarige advokaten så snart som möjligt.

9.2

Om en klient ämnar framställa krav mot Casper Advokater ska det ske så snart som klienten, efter en rimlig undersökning, har blivit medveten om de omständigheter som ligger till grund för kravet (preklusion). Klienten är dock skyldig att framställas sådant krav senast inom tolv månader efter det att klienten blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter Casper Advokater senaste faktura i uppdraget tillsänts klienten (preskription).

9.3

Om klientens krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot denne har Casper Advokater rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för klientens räkning. Det förutsatt att Casper Advokater håller klienten skadeslös. Om Casper Advokater inte ges den rätten av klienten är Casper Advokater inte ansvarig för kravet.

9.4

En förutsättning för Casper Advokaters betalning till klienten är att klienten överför rätten till regress mot tredje man till Casper Advokater eller dess försäkringsgivare.

9.5

Casper Advokaters uppdrag och allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt.

9.6

En tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör Casper Advokaters uppdrag för sina klienter ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Sekretess ska råda för förfarandet och därmed tillhörande information.

9.7

Utan hinder av vad som föreskrivs i punkten 9.7 har Casper Advokater rätt att välja att väcka talan mot en klient om förfallna fordringar vid domstol, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande.

 

9.8

Regleringen av en advokats tystnadsplikt innehåller undantag för bland annat en advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning av advokatens arvode kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess, blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att klientens relation med Casper Advokater blir känd.

9.9

Såvitt gäller tvister mellan konsument å ena sidan och advokat på Casper Advokater eller Casper Advokater på andra sidan, har konsumenten, om den har misslyckats med att uppnå en lösning i samförstånd, rätt att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Se vidare på advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

9.10

Med konsument avses fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Transportverket

bottom of page