Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Konsumenten måste innan Konsumenttvistnämnden kontaktas kontakta advokaten för att försöka lösa tvisten i samförstånd, om detta inte är möjligt kan dock konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden. Tvisten får inte grunda sig på en händelse som inträffat före den 11 januari 2016. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden
Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Hemsida: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden