Konkursförfarandet

 

När ett bolag har försatts i konkurs tar en konkursförvaltare över ledningen av bolaget och förvaltar dess egendom. Konkursförvaltaren har som uppgift att företräda och tillvarata alla fordringsägares, s.k. borgenärers, rätt. En konkursförvaltares uppgift är bl.a. att skyndsamt ta omhand, och om möjligt realisera, bolagets tillgångar samt att omhänderta bolagets bokföringsmaterial.

Som styrelseledamot har du vissa skyldigheter om ditt bolag försätts i konkurs, information om skyldigheter finns här.

Information till dig som är arbetstagare och är anställd eller har varit anställd i en ett konkursbolag finns här.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta någon av byråns konkursförvaltare, alternativt reception@crlaw.se.