Fastighets- och hyresrätt

Vi biträder klienter vid tvister rörande fel i fastighet. Vi hjälper även till med ärenden rörande t.ex. överlåtelse av fastighet, ansökan om bygglov, arrenden, hyra och andra nyttjanderätter.